Skala Eressos beach in Lesvos
Skala Eressos beach on Lesvos.

Read about Lesvos here »

More pictures from Lesvos »
Home »

About us »

Cookies »

Kalimera Greece »

Kalispera Greece »

© 2010-2018 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera